Bible class in English - Nsawam road Church of Christ - Accra Ghana - October 2000
Bible class in English - Nsawam road Church of Christ - Accra Ghana - October 2000